نرم افزارهای اصلی مدارس

Dana Electronic School System

در این بخش می توانید جدیدترین نسخه نرم افزار دانا را به همراه آموزش صفر تا صد نصب نرم افزار را مشاهده نموده و دانلود نمایید

Middle School System

در این بخش می توانید جدیدترین نسخه نرم افزار سیستم مدارس راهنمایی را به همراه آموزش صفر تا صد نصب نرم افزار را مشاهده نموده و دانلود نمایید

Descriptive evaluation system

در این بخش می توانید جدیدترین نسخه نرم افزار سیستم ارزشیابی توصیفی را به همراه آموزش صفر تا صد نصب نرم افزار را مشاهده نموده و دانلود نمایید